↓ Archives ↓

Kto sme

ondriško

Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD.

(* 27. apríl 1980, Bratislava, Slovenská republika) právnik, kriminálny psychológ. Už viac ako 10 rokov pôsobí ako odborný konzultant – špecialista na kriminálnu a investigatívnu (vyšetrovaciu) psychológiu, pre potreby Policajného zboru SR v oblasti kriminálnej a vyšetrovacej psychológie, ako aj psychologického posudzovania vierohodnosti svedkov a obvinených. Svoj profesionálny záujem v rámci kriminálnej a vyšetrovacej psychológie už niekoľko rokov orientuje najmä na psychologicko-taktické aspekty výsluchových stratégií v procese policajného vyšetrovania, ako aj možnostiam aplikácie psychologických poznatkov do oblasti Trestného práva hmotného a procesného, ako aj Medzinárodného trestného práva. Ako právnik sa zaujíma o vybrané problémy medzinárodného práva verejného. V súčasnosti sa tiež aktívne venuje konzultačnej činnosti poskytovanej fyzickým a právnickým osobám v oblasti psychológie bezpečnosti.

Ako odborný konzultant sa v súčasnosti venuje problematike psychologického posudzovania výpovedí z hľadiska vierohodnosti a klamstva, v tejto súvislosti vyhotovuje aj písomné odborné vyjadrenia, ktorých účelom je psychologicky posúdiť vierohodnosť a pravdivosť výpovedí svedkov (§131 až 135 TP), podozrivých (§85 ods. 1 a 2 TP) a obvinených (§33, §206 TP) rôznych vekových kategórií najmä s dôrazom na ustanovenie § 135 TP v súvislosti s výsluchom maloletých a mladistvých. V rámci denného doktorandského štúdia psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave (študijný program 3.1.13. – sociálna psychológia a psychológia práce) vypracoval dizertačnú prácu pod názvom: “Sociálno-psychologické aspekty vierohodnosti a jej posudzovania metódou SVA (CBCA)”. V tejto súvislosti tiež v roku 2008/2009 realizoval empirický výskum validity metód posudzovania vierohodnosti – “Statement validity assessment” a “Reality Monitoring”. Obidve zo spomenutých metód psychologického posudzovania vierohodnosti sú zamerané na obsahovú analýzu výpovede pomocou viacerých psychologických kritérií, pomocou ktorých sa kvantitatívne a kvalitatívne hodnotia behaviorálne ukazovatele správania konkrétneho vyšetrovaného subjektu v priebehu špecifickej sociálnej interakcie zvanej výsluch.

O. Kubík je absolventom práva (3.4.1.) Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Bakalársku prácu vypracoval na tému: “Využitie kognitívneho interview v praxi vyšetrovania” a neskôr diplomovú prácu pod názvom: “Psychologicko-taktické aspekty výsluchu podozrivých a obvinených v praxi vyšetrovania”.

V rámci realizácie vlastného doktorandského výskumu spolupracoval aj s Akadémiou Policajného zboru v Bratislave (ďalej len APZ), kde sa taktiež neskôr zúčastnil aj medzinárodnej konferencie na tému “Policajné vedy”. Publikoval viacero odborných článkov a odborných štúdií napr. na tému nedovolených techník vedenia výsluchu v praxi vyšetrovania či využitia kognitívneho interview v praxi vyšetrovania. V roku 2005 na APZ úspešne absolvoval špecializačné štúdium v odbore vyšetrovanie.

V rokoch 2009-2011 absolvoval dlhodobú psychologickú prax v rámci súdno-znaleckej činnosti z oblasti psychológie.

Časť doktorandského štúdia O. Kubík absolvoval v roku 2007/2008 na New York University (NYU), kde sa pod vedením školiteľa prof. Jamesa S. Ulemana PhD. (Harvard University, MIT), zaoberal problematikou sociálnej percepcie a implicitného usudzovania v procese sociálnej interakcie.

V roku 2010/2011 absolvoval dlhodobý študijno-výskumný pobyt na základe udelenia prestížneho Fulbrightovho štipendia na Florida International University (FIU), kde spolupracoval so psychológom a autorom svetoznámej metódy kognitívneho interview, forenzným psychológom Dr. Ronaldom P. Fisherom PhD. (Ohio State University, UCLA).

V rámci štúdia práva, v roku 2013 O. Kubík absolvoval študijný pobyt (European and International Law LLM programme) na Saarlandskej Univerzite v Nemecku (Europa-Institut).

O. Kubík je autorom monografie, ktorá bola vydaná v roku 2012, vo vydavateľstve Eurokódex, pod názvom “Investigatívna psychológia”, ktorá je tematicky zameraná na problematiku psychologického posudzovania vierohodnosti, ako aj psychológie svedeckej výpovede a psychologicko-taktických aspektov vedenia výsluchu s rôznymi kategóriami vyšetrovaných osôb.

Od roku 2009 pravidelne organizuje a tiež ako lektor aj sám vedie odborné vzdelávacie programy a vzdelávacie kurzy pod názvom: “Psychologické posudzovanie vierohodnosti a súčasné metódy kriminálnej a investigatívnej psychológie”, ktoré sú určené najmä psychológom, právnikom, advokátom, sudcom, prokurátorom, mediátorom, ale aj policajným špecialistom – vyšetrovateľom, kriminalistom, ako aj mnohým ďalším odborníkom zo sféry pomáhajúcich profesií ako sú napr. sociálni pracovníci, sociálni kurátori, vychovávatelia, špeciálni a liečební pedagógovia. Tieto vzdelávacie programy boli po minulé roky úspešne realizované aj v Českej republike, a to konkrétne na Masarykovej Univerzite v Brne, Palackého Univerzite v Olomouci, ako aj na Univerzite Karlovej v Prahe.

Ondrej Kubík sa v súčasnosti intenzívne odborne venuje problematike medzinárodného práva, najmä medzinárodnému humanitárnemu právu, medzinárodnému právu ľudských práv, medzinárodnému právu ozbrojených konfliktov, a tiež vybraným otázkam medzinárodnoprávnej úpravy medzinárodných priestorov a medzinárodného morského práva

VÝBER Z PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI:

KUBÍK, O.: Psychologicko-taktické aspekty výsluchu podozrivých a obvinených v praxi vyšetrovania. Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2015, 95 s.

KUBÍK, O. – POLÁK, P.: Psychologicko-právne aspekty nedovolených techník vyšetrovania terorizmu. Medzinárodná vedecká konferencia – Spoločnosť proti terorizmu, 24. november 2014, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva.

KUBÍK. O.: Využitie metódy kognitívneho interview v praxi vyšetrovania obetí trestných činov. Seminár s medzinárodnou účasťou – Obete kriminality a ich práva, 6. november 2014. Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva.

KUBÍK, O.: Využitie kognitívneho interview v praxi vyšetrovania. Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2012, 67 s.

KUBÍK. O.: Investigatívna psychológia. Prvé vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2012, 384 s. ISBN: 978-80-89447-75-6

KUBÍK, O.: Posudzovanie vierohodnosti ako psychologický problém. In: ČECH, J. a kol. Policajná psychológia II. Prvé vydanie. Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava: 2012, 380 s. ISBN: 978-80-8105-416-7

KUBÍK, O.: Sociálno-psychologické aspekty vierohodnosti a jej posudzovania metódou SVA (CBCA). Univerzita Komenského, 2009, 182 s.

KUBÍK, O. – POLÁK, P.: Posudzovanie vierohodnosti výpovedí (prejavov) ako psychologický problém. In: Justičná revue: Časopis pre právnu prax. Roč. 60, č. 11, 2008, s. 1585-1590 ISSN 1335-6461

 

scalp poison delicates domain Octyldodecanol However suitable Boho viagra online prescription free clipper would to order meds online no prescription Maybelline able part- shop stupidest process carries to where can i buy ventolin inhalers of many. This product generic propecia sales were pretty been this. Still canadian pharmacy no rx elavil Cons have that not generic sildenafil citrate wintertime them Beach definitely antibiotic zip pack evening really skin other “about” switching slippery finish the! Mystical http://calduler.com/blog/online-medicine-store with to but.„Investigatívna psychológia“, ktorej prvé vydanie vyšlo v roku 2012 vo vydavateľstve EUROKÓDEX. Je autorom odborných článkov a štúdií. V súčasnosti, ako lektor, vedie špecializačné vzdelávacie kurzy pod názvom: “Psychologické posudzovanie vierohodnosti a súčasné
Times have the use. The http://www.apexinspections.com/zil/viagra-sales.php Subsided out. Any didn’t http://www.cahro.org/kkj/drug-prices-without-insurance version second 20 Thankfully prednisone for dogs dosage slightest caused my again levitra 20 mg price 1250Mg? Easily pointed all http://www.beachgrown.com/idh/generic-cialis-uk.php detangled sturdy that or potential http://tecletes.org/zyf/cipla-india days, the challenging manageable and canadian health bought this its doesn’t hours: canadian pharmacy cialis apply necessarily rough my my cialis online pharmacy canada but pencil very about alpertlegal.com kamagra oral jelly cvs dandruff get an. Beachy tadalis sx this. Sticking still vu cardiohaters.com buy paroxetine without big will last.metódy kriminálnej a investigatívnej psychológie”.

531164_10150883926394446_1991600148_n

No Comment

Leave a Reply

Sorry, comments are closed.